คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

 1. นายไรวินท์ เลขวรนันท์
  ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายรชต ยอดบางเตย
  กรรมการบริหาร
 3. นายชานนท์ พฤกประสงค์
  กรรมการบริหาร
 4. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
  กรรมการบริหาร
 5. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
  กรรมการบริหาร
 6. นางสาวประไพ พิมพา
  กรรมการบริหาร