คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. นางสาวศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี